RoháčekDaniel3,2

Daniel 3:2

A kráľ Na­buchodonozor po­slal shromaždiť sat­rapov, voj­vodov, náčel­níkov, sud­cov, po­klad­níkov, znal­cov zákona, rad­cov a všet­kých vladárov krajín, aby prišli na po­sviac­ku ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor.


Verš v kontexte

1 Potom spravil kráľ Na­buchodonozor zlatý ob­raz, ktorého výška bola šesťdesiat lakťov a šír­ka šesť lakťov. Po­stavil ho na poli Dúra v krajine Babylona. 2 A kráľ Na­buchodonozor po­slal shromaždiť sat­rapov, voj­vodov, náčel­níkov, sud­cov, po­klad­níkov, znal­cov zákona, rad­cov a všet­kých vladárov krajín, aby prišli na po­sviac­ku ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor. 3 Vtedy sa shromaždili sat­rapovia, voj­vodovia, náčel­níci, sud­covia, po­klad­níci, znal­ci zákona, rad­covia a všet­ci vladári krajín na po­sviac­ku ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor, a stáli pred ob­razom, ktorý po­stavil Na­buchodonozor.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 A kráľ Na­buchodonozor po­slal shromaždiť sat­rapov, voj­vodov, náčel­níkov, sud­cov, po­klad­níkov, znal­cov zákona, rad­cov a všet­kých vladárov krajín, aby prišli na po­sviac­ku ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor.

Evanjelický

2 Kráľ Nebúkad­necar dal zvolať sat­rapov, predákov, mies­to­držiteľov, rad­cov, správ­cov po­kladu, sud­cov, úrad­níkov, všet­kých hod­nos­tárov krajiny, aby prišli na po­sviac­ku sochy, ktorú dal po­staviť.

Ekumenický

2 Kráľ Nebúkad­necar zvolal sat­rapov, predákov, veľmožov, členov rady, správ­cov po­klad­nice, sud­cov, súd­nych úrad­níkov a všet­kých, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, aby prišli na sláv­nost­né po­svätenie sochy, ktorú dal po­staviť.

Bible21

2 Po­tom dal shro­máž­dit sa­trapy, hej­tma­ny, místo­držící, radní, pokladníky, soud­ce, hodnostáře a všech­ny úředníky pro­vin­cií, aby se do­stavi­li k za­svěcení té so­chy, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar.

RoháčekDaniel3,2