EkumenickýDaniel3,1

Daniel 3:1

Kráľ Nebúkad­necar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šír­ka šesť lakťov. Dal ju po­staviť na rovine Dúra v babylonskej provin­cii.


Verš v kontexte

1 Kráľ Nebúkad­necar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šír­ka šesť lakťov. Dal ju po­staviť na rovine Dúra v babylonskej provin­cii. 2 Kráľ Nebúkad­necar zvolal sat­rapov, predákov, veľmožov, členov rady, správ­cov po­klad­nice, sud­cov, súd­nych úrad­níkov a všet­kých, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, aby prišli na sláv­nost­né po­svätenie sochy, ktorú dal po­staviť. 3 Po­tom sa všet­ci sat­rapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správ­covia po­klad­nice, sud­covia, súd­ni úrad­níci a všet­ci, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, zhromaždili na po­sviac­ku sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. Za­stali pred sochou, ktorú dal Nebúkad­necar po­staviť.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Potom spravil kráľ Na­buchodonozor zlatý ob­raz, ktorého výška bola šesťdesiat lakťov a šír­ka šesť lakťov. Po­stavil ho na poli Dúra v krajine Babylona.

Evanjelický

1 Kráľ Nebúkad­necar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vy­sokú, šesť lakťov širokú. Dal ju po­staviť v údolí Dúra v Babylone.

Ekumenický

1 Kráľ Nebúkad­necar dal zhotoviť zlatú sochu. Jej výška bola šesťdesiat lakťov, jej šír­ka šesť lakťov. Dal ju po­staviť na rovine Dúra v babylonskej provin­cii.

Bible21

1 Král Nabukadne­zar ne­chal vy­ro­bit zla­tou so­chu. Byla 60 lok­tů vy­soká a 6 lok­tů ši­roká. Ne­chal ji po­stavit na pláni Dura v pro­vin­cii Babylon.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček