Roháček2. Timoteovi3,4

2. Timoteovi 3:4

zrad­ní, náh­li, nadutí, viacej milujúci roz­koše ako milujúci Boha,


Verš v kontexte

3 bez lás­ky, ne­smier­liví, po­mluvační, ne­zdržan­liví, divokí, ne­milujúci dob­rého, 4 zrad­ní, náh­li, nadutí, viacej milujúci roz­koše ako milujúci Boha, 5 ktorí majú tvár­nosť po­božnos­ti, ktorí však jej moc za­preli. A tých sa stráň.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 zrad­ní, náh­li, nadutí, viacej milujúci roz­koše ako milujúci Boha,

Evanjelický

4 zrad­covia, neroz­vážni, nadutí, milov­níci skôr roz­koší ako Boha.

Ekumenický

4 zrad­covia, neroz­vážni, vy­statovační, viac milujúci roz­koše ako Boha.

Bible21

4 zrád­ci, lehko­my­s­lní, do­mýš­liví, mi­lovníci rozkoše spíše než mi­lovníci Bo­ha.