Roháček2. Timoteovi3,15

2. Timoteovi 3:15

a že od detin­stva znáš sväté pís­ma, ktoré ťa môžu učiniť múd­rym na spasenie skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi.


Verš v kontexte

14 Ale ty zo­stávaj v tom, čo mu si sa na­učil a o čom si sa pre­svedčil vediac, od koho si sa na­učil 15 a že od detin­stva znáš sväté pís­ma, ktoré ťa môžu učiniť múd­rym na spasenie skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi. 16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté Bohom, je aj užitočné na vy­nau­čovanie, kar­hanie, na­právanie, na výchov­né káz­nenie v spraved­livos­ti,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 a že od detin­stva znáš sväté pís­ma, ktoré ťa môžu učiniť múd­rym na spasenie skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

15 a že od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ťa môžu urobiť múd­rym na spasenie vierou v Kris­ta Ježiša.

Ekumenický

15 a pre­tože od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ti môžu dať múd­rosť na spásu, a to vierou v Ježiša Kris­ta.

Bible21

15 Od dětství pře­ce znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moud­rost ke spa­sení skrze ví­ru v Krista Ježíše.