Roháček2. Timoteovi3,14

2. Timoteovi 3:14

Ale ty zo­stávaj v tom, čo mu si sa na­učil a o čom si sa pre­svedčil vediac, od koho si sa na­učil


Verš v kontexte

13 Ale zlí ľudia a čarodej­ní zá­vrat­níci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom. 14 Ale ty zo­stávaj v tom, čo mu si sa na­učil a o čom si sa pre­svedčil vediac, od koho si sa na­učil 15 a že od detin­stva znáš sväté pís­ma, ktoré ťa môžu učiniť múd­rym na spasenie skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale ty zo­stávaj v tom, čo mu si sa na­učil a o čom si sa pre­svedčil vediac, od koho si sa na­učil

Evanjelický

14 Ty však zo­stávaj v tom, čomu si sa na­učil a o čom si pre­svedčený, pre­tože vieš, od koho si sa (to) na­učil,

Ekumenický

14 Ty však zo­staň v tom, čomu si sa na­učil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to na­učil,

Bible21

14 Ty však zůstávej v tom, če­mu ses naučil. Víš, že je to prav­da, ne­boť víš, od koho ses učil.