Roháček2. Timoteovi3,16

2. Timoteovi 3:16

Každé pís­mo, vdýc­hnuté Bohom, je aj užitočné na vy­nau­čovanie, kar­hanie, na­právanie, na výchov­né káz­nenie v spraved­livos­ti,


Verš v kontexte

15 a že od detin­stva znáš sväté pís­ma, ktoré ťa môžu učiniť múd­rym na spasenie skr­ze vieru v Kris­tu Ježišovi. 16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté Bohom, je aj užitočné na vy­nau­čovanie, kar­hanie, na­právanie, na výchov­né káz­nenie v spraved­livos­ti, 17 aby bol človek Boží do­konalý, ku každému dob­rému skut­ku pri­pravený.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté Bohom, je aj užitočné na vy­nau­čovanie, kar­hanie, na­právanie, na výchov­né káz­nenie v spraved­livos­ti,

Evanjelický

16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, kar­hať, na­pravovať a vy­chovávať v spravod­livos­ti,

Ekumenický

16 Celé Pís­mo je Bohom vnuk­nuté a užitočné na učenie, kar­hanie, náp­ravu a výchovu v spravodlivosti,

Bible21

16 Veškeré Písmo je vdech­nuté Bo­hem a je nanej­výš uži­tečné. Vy­učuje nás a usvědčuje, na­pravuje a vy­chovává ve sprave­dlnosti,