Roháček2. Timoteovi2,18

2. Timoteovi 2:18

ktorí čo do prav­dy za­blúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie, a pre­vracajú nie­ktorých vieru.


Verš v kontexte

17 a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Hymene­us a Filétus, 18 ktorí čo do prav­dy za­blúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie, a pre­vracajú nie­ktorých vieru. 19 Ale pev­ný zá­klad Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech od­stúpi od ne­právos­ti každý, kto menuje meno Kris­tovo!

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 ktorí čo do prav­dy za­blúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie, a pre­vracajú nie­ktorých vieru.

Evanjelický

18 ktorí zblúdili od prav­dy hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a (tak) nivočia vieru nie­ktorých.

Ekumenický

18 Oni za­blúdili ďaleko od prav­dy, keď tvr­dia, že zmŕt­vychvs­tanie už bolo, a nivočia vieru nie­ktorých.

Bible21

18 kteří zblou­di­li z ces­ty prav­dy a pod­vracejí ví­ru něk­terých li­dí řeč­mi o tom, že už na­stalo vzkříšení.