Roháček2. Timoteovi2,19

2. Timoteovi 2:19

Ale pev­ný zá­klad Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech od­stúpi od ne­právos­ti každý, kto menuje meno Kris­tovo!


Verš v kontexte

18 ktorí čo do prav­dy za­blúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie, a pre­vracajú nie­ktorých vieru. 19 Ale pev­ný zá­klad Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech od­stúpi od ne­právos­ti každý, kto menuje meno Kris­tovo! 20 A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a striebor­né, ale aj drevené a hlinené, a to jed­ny na česť a jed­ny na nečesť.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale pev­ný zá­klad Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech od­stúpi od ne­právos­ti každý, kto menuje meno Kris­tovo!

Evanjelický

19 Ale pev­ný zá­klad Boží pred­sa stojí a má túto pečať: Po­znal Pán svojich! a: Od­stúp od ne­právos­ti každý, kto vy­znávaš meno Pánovo.

Ekumenický

19 Ale pev­ný Boží zá­klad stojí a má túto pečať: Pán po­znal tých, čo sú jeho, a: Nech sa od­vráti od ne­právos­ti každý, kto vy­slovuje Pánovo meno.

Bible21

19 Boží základ však pevně sto­jí a nese ten­to nápis: „Hos­po­din ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vy­znává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“