Roháček2. Samuelova21,5

2. Samuelova 21:5

Na to odpovedali kráľovi: Ide nám o muža, ktorý nás ničil a ktorý mys­lel proti nám to, aby sme boli vy­hladení tak, aby sme ne­ob­stáli ni­kde v ni­ktorom kraji Iz­raelovom.


Verš v kontexte

4 A Gibe­oňania mu po­vedali: Nej­de nám o strieb­ro ani o zlato u Sau­la a u jeho domu ani nám nej­de o to, aby sme nie­koho za­bili z Iz­raela. A tak povedal: Nuž čo tedy hovoríte, čo vám mám urobiť? 5 Na to odpovedali kráľovi: Ide nám o muža, ktorý nás ničil a ktorý mys­lel proti nám to, aby sme boli vy­hladení tak, aby sme ne­ob­stáli ni­kde v ni­ktorom kraji Iz­raelovom. 6 Nech sú nám vydaní sied­mi mužovia z jeho synov, a obesíme ich Hos­podinovi v Gibei Sau­la, vy­voleného Iz­raelov­ho. A kráľ po­vedal: Ja dám.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 Na to odpovedali kráľovi: Ide nám o muža, ktorý nás ničil a ktorý mys­lel proti nám to, aby sme boli vy­hladení tak, aby sme ne­ob­stáli ni­kde v ni­ktorom kraji Iz­raelovom.

Evanjelický

5 Od­povedali kráľovi: Z po­tom­kov muža, ktorý nás vy­hubil a za­mýšľal nás vy­ničiť, aby sme ne­ob­stáli ani v jed­nom kraji Iz­raela,

Ekumenický

5 Po­vedali teda kráľovi: Nech nám za muža, ktorý nás chcel zničiť a vy­hubiť, aby z nás na území Iz­raela ni­kto nezos­tal,

Bible21

5 Od­po­vědě­li mu: „Za toho muže, který nás chtěl zničit a vy­hu­bit z ce­lého iz­rael­ského území,