Roháček2. Samuelova21,6

2. Samuelova 21:6

Nech sú nám vydaní sied­mi mužovia z jeho synov, a obesíme ich Hos­podinovi v Gibei Sau­la, vy­voleného Iz­raelov­ho. A kráľ po­vedal: Ja dám.


Verš v kontexte

5 Na to odpovedali kráľovi: Ide nám o muža, ktorý nás ničil a ktorý mys­lel proti nám to, aby sme boli vy­hladení tak, aby sme ne­ob­stáli ni­kde v ni­ktorom kraji Iz­raelovom. 6 Nech sú nám vydaní sied­mi mužovia z jeho synov, a obesíme ich Hos­podinovi v Gibei Sau­la, vy­voleného Iz­raelov­ho. A kráľ po­vedal: Ja dám. 7 Ale kráľ sa zľutoval nad Mefibóšetom, synom Jonatánovým, synom Sau­lovým, pre prísahu Hos­podinovu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Jonatánom, synom Sau­lovým.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Nech sú nám vydaní sied­mi mužovia z jeho synov, a obesíme ich Hos­podinovi v Gibei Sau­la, vy­voleného Iz­raelov­ho. A kráľ po­vedal: Ja dám.

Evanjelický

6 nech nám vy­dajú sedem mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hos­podinom na vr­chu Hos­podinovom. Kráľ od­povedal: Vy­dám vám ich.

Ekumenický

6 vy­dajú spomedzi jeho synov sedem mužov. My ich pop­ravíme pred Hos­podinom v Gibei, kde vládol Saul, Hos­podinov vy­volenec. Kráľ po­vedal: Vy­dám ich.

Bible21

6 chce­me sedm jeho po­tomků. Po­věsí­me je před Hos­po­di­nem v Gi­be­ji Saulově, na Hos­po­di­nově vrchu.“ „Máte je mít,“ ře­kl jim na to.