Roháček2. Samuelova16,15

2. Samuelova 16:15

A Ab­salom a všetok ľud, mužovia Iz­raelovi, prišli do Jeruzalema, a Achitofel s ním.


Verš v kontexte

14 A tak prišiel kráľ i všetok ľud, ktorý bol s ním, do Ajefíma, a od­počinuli si tam. 15 A Ab­salom a všetok ľud, mužovia Iz­raelovi, prišli do Jeruzalema, a Achitofel s ním. 16 A stalo sa, keď prišiel Chúšai Arechit­ský, priateľ Dávidov, k Ab­salomovi, že po­vedal Chúšai Ab­salomovi: Nech žije kráľ! Nech žije kráľ!

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 A Ab­salom a všetok ľud, mužovia Iz­raelovi, prišli do Jeruzalema, a Achitofel s ním.

Evanjelický

15 Medzi­tým Ab­solón a všet­ci iz­rael­skí mužovia prišli do Jeruzalema a Achitófel s nimi.

Ekumenický

15 Ab­solón s celým iz­rael­ským mužs­tvom dorazil do Jeruzalema a Achitófel s ním.

Bible21

15 Abšalom za­tím s ce­lým iz­rael­ským voj­s­kem vstou­pil do Je­ruzalé­ma. Také Achi­tofel byl s ním.