Roháček2. Kronická7,13

2. Kronická 7:13

Keby som za­vrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som roz­kázal kobyl­kám, aby požraly úrody zeme, a keby som po­slal mor na svoj ľud,


Verš v kontexte

12 Potom sa ukázal Hos­podin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju mod­lit­bu a vy­volil som si toto mies­to sebe za dom bit­nej obeti. 13 Keby som za­vrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som roz­kázal kobyl­kám, aby požraly úrody zeme, a keby som po­slal mor na svoj ľud, 14 a keby sa zo­hnul, a tak sa po­koril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa mod­lili a hľadali by moju tvár a od­vrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vy­slyším z nebies, od­pus­tím ich hriech a uzdravím ich zem.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 Keby som za­vrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som roz­kázal kobyl­kám, aby požraly úrody zeme, a keby som po­slal mor na svoj ľud,

Evanjelický

13 Keď uzav­riem nebesá, takže nebude dažďa, alebo pri­kážem kobyl­kám vy žrať zem, alebo do­pus­tím na svoj ľud mor,

Ekumenický

13 Keď uzav­riem nebesia, takže nebude dažďa, keď pri­kážem kobyl­kám spus­tošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor,

Bible21

13 Může se stát, že za­vřu ne­be, aby ne­prše­lo; že přikážu ko­bylkám, aby sežraly ze­mi; že sešlu na svůj lid mor.