Roháček1. Timoteovi2,9

1. Timoteovi 2:9

Tak iste aj ženy, v rúchu zdob­nom a slušnom, oz­dobovať sa so styd­livosťou a roz­um­nosťou, nie zá­pletami a zlatom alebo per­lami alebo drahým rúchom,


Verš v kontexte

8 Chcem tedy, aby sa mužovia mod­lili na každom mies­te a po­z­dvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. 9 Tak iste aj ženy, v rúchu zdob­nom a slušnom, oz­dobovať sa so styd­livosťou a roz­um­nosťou, nie zá­pletami a zlatom alebo per­lami alebo drahým rúchom, 10 ale to, čo sluší ženám, ktoré p­riz­návajúc sa k Bohu sľubujú bohaboj­nosť, dob­rými skut­kami.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Tak iste aj ženy, v rúchu zdob­nom a slušnom, oz­dobovať sa so styd­livosťou a roz­um­nosťou, nie zá­pletami a zlatom alebo per­lami alebo drahým rúchom,

Evanjelický

9 A podob­ne, aby sa ženy cud­ne a zdržan­livo oz­dobovali slušným odevom, nie umelým účesom a zlatom, per­lami alebo drahocen­ným rúchom,

Ekumenický

9 Podob­ne aj ženy nech sa oz­dobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržan­livosťou, bez vý­stred­ných účesov, bez zlata a perál, bez drahocen­ných šiat;

Bible21

9 Pokud jde o že­ny, ať se zdobí upra­veným oděvem, cudně a ro­zumně, ne nápadný­mi účesy, zla­tem, per­la­mi nebo drahý­mi róba­mi,