Roháček1. Timoteovi2,7

1. Timoteovi 2:7

na čo som ja po­stavený za hlásateľa a apoštola, hovorím prav­du v Kris­tovi, ne­klamem, za učiteľa po­hanov vo viere a v prav­de.


Verš v kontexte

6 ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch, 7 na čo som ja po­stavený za hlásateľa a apoštola, hovorím prav­du v Kris­tovi, ne­klamem, za učiteľa po­hanov vo viere a v prav­de. 8 Chcem tedy, aby sa mužovia mod­lili na každom mies­te a po­z­dvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 na čo som ja po­stavený za hlásateľa a apoštola, hovorím prav­du v Kris­tovi, ne­klamem, za učiteľa po­hanov vo viere a v prav­de.

Evanjelický

7 Nato som bol ustanovený ja ako zves­tovateľ a apoštol - prav­du hovorím a ne­klamem - učiteľ po­hanov vo viere a prav­de.

Ekumenický

7 Pre­to som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — prav­du hovorím, ne­klamem —, za učiteľa po­hanov vo viere a prav­de.

Bible21

7 a právě pro­to jsem byl určen za kaza­te­le a apošto­la (říkám prav­du, ne­lžu), za uči­te­le po­hanů ve víře a prav­dě.