Roháček1. Timoteovi2,1

1. Timoteovi 2:1

Na­pomínam tedy, aby sa predovšet­kým konaly pros­by, mod­lit­by, prím­luvy a poďakovania za všet­kých ľudí,


Verš v kontexte

1 Na­pomínam tedy, aby sa predovšet­kým konaly pros­by, mod­lit­by, prím­luvy a poďakovania za všet­kých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vy­sokom po­stavení, aby sme žili po­koj­ný a tichý život vo všet­kej po­božnos­ti a počest­nos­ti. 3 Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Na­pomínam tedy, aby sa predovšet­kým konaly pros­by, mod­lit­by, prím­luvy a poďakovania za všet­kých ľudí,

Evanjelický

1 Predovšet­kým teda na­pomínam, aby sa konali pros­by, mod­lit­by, príhovory a ďakovania za všet­kých ľudí,

Ekumenický

1 Predovšet­kým teda žiadam, aby sa konali pros­by, mod­lit­by, príhovor­né mod­lit­by, vďaky za všet­kých ľudí,

Bible21

1 Pře­devším pro­sím, aby se ko­naly pros­by, mod­lit­by, přímlu­vy a díkůvzdání za všech­ny li­di,