Roháček1. Tesalonickým4,6

1. Tesalonickým 4:6

aby ne­prek­račoval a nekoris­til vo veci svoj­ho brata, pre­tože je Pán po­mstiteľom všet­kého toho, jako sme vám už aj prv po­vedali a osvedčili.


Verš v kontexte

5 nie v náruživos­ti žiados­ti jako aj po­hania, ktorí ne­znajú Boha, 6 aby ne­prek­račoval a nekoris­til vo veci svoj­ho brata, pre­tože je Pán po­mstiteľom všet­kého toho, jako sme vám už aj prv po­vedali a osvedčili. 7 Lebo ne­povolal nás Bôh na­to, aby sme žili v nečis­tote, ale v po­svätení.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 aby ne­prek­račoval a nekoris­til vo veci svoj­ho brata, pre­tože je Pán po­mstiteľom všet­kého toho, jako sme vám už aj prv po­vedali a osvedčili.

Evanjelický

6 Nech sa ni­kto vo svojom počínaní nedopúšťa pre­hmatov a ne­klame brata, pre­tože po­mstiteľom všet­kého toho je Pán, ako sme vám to už skôr po­vedali a osvedčili.

Ekumenický

6 V tejto veci nech ni­kto ne­vybočuje z medzí a nech ne­pod­vádza svoj­ho brata, pre­tože Pán sa za to všet­ko po­mstí, ako sme vám to už prv po­vedali a do­svedčili.

Bible21

6 Nikdo ať v této věci ne­pře­kračuje meze a ne­pod­vádí svého bra­t­ra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňova­li, Pán všech­ny ta­kové věci přísně trestá.