Roháček1. Tesalonickým4,7

1. Tesalonickým 4:7

Lebo ne­povolal nás Bôh na­to, aby sme žili v nečis­tote, ale v po­svätení.


Verš v kontexte

6 aby ne­prek­račoval a nekoris­til vo veci svoj­ho brata, pre­tože je Pán po­mstiteľom všet­kého toho, jako sme vám už aj prv po­vedali a osvedčili. 7 Lebo ne­povolal nás Bôh na­to, aby sme žili v nečis­tote, ale v po­svätení. 8 Pre­to v tedy, kto opo­vr­huje, ne­opo­vr­huje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svoj­ho Svätého Ducha do nás.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo ne­povolal nás Bôh na­to, aby sme žili v nečis­tote, ale v po­svätení.

Evanjelický

7 Lebo Boh nás ne­povolal k nečis­tote, ale v po­svätení.

Ekumenický

7 Veď Boh nás ne­povolal k nečistote, ale k posväteniu.

Bible21

7 Bůh nás to­tiž ne­po­vo­lal k nečisto­tě, ale k po­svěcení.