Roháček1. Tesalonickým4,5

1. Tesalonickým 4:5

nie v náruživos­ti žiados­ti jako aj po­hania, ktorí ne­znajú Boha,


Verš v kontexte

4 aby jeden každý z vás vedel za­ob­chodiť so svojou nádobou v po­svätení a v čes­ti, 5 nie v náruživos­ti žiados­ti jako aj po­hania, ktorí ne­znajú Boha, 6 aby ne­prek­račoval a nekoris­til vo veci svoj­ho brata, pre­tože je Pán po­mstiteľom všet­kého toho, jako sme vám už aj prv po­vedali a osvedčili.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 nie v náruživos­ti žiados­ti jako aj po­hania, ktorí ne­znajú Boha,

Evanjelický

5 nie s vášnivou žiados­tivosťou ako po­hania, ktorí ne­poz­najú Boha.

Ekumenický

5 nie s náruživou žiados­tivosťou ako po­hania, ktorí ne­poz­najú Boha.

Bible21

5 niko­li v žádo­stivé vášni jako po­hané, kteří ne­znají Bo­ha.