Roháček1. Tesalonickým1

1. Tesalonickým

Pozdravenie. Chválorečenie Bohu za požehnané prijatie evanjelia v Tesalonike.1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanov v Bohu Ot­covi a v Pánu Ježišu Kris­tovi: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! 2 Ďakujeme vždyc­ky Bohu vzhľadom na vás na všet­kých zmieňujúc sa na svojich mod­lit­bách o vás, 3 ne­pres­taj­ne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsil­nú prácu lás­ky a na tr­pez­livosť nádeje nášho Pána Ježiša Kris­ta pred svojím Bohom a Ot­com, 4 vediac, bratia, milovaní od Boha, vaše vy­volenie. 5 Lebo naše evan­jelium, ktoré sme vám zves­tovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej is­tote, jako viete, jakí sme boli medzi vami pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi na­sledov­ník­mi a Pánovými prij­múc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha, 7 takže ste sa stali vzorom všet­kým veriacim v Macedonii a v Achaji. 8 Lebo od vás sa rozh­lásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mies­te sa roz­nies­la vaša viera v Boha, takže nám ne­treba nič hovoriť. 9 Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám, a jako ste sa ob­rátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a prav­divému, 10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­chvacuje od prij­dúceho hnevu.