Roháček1. Tesalonickým4

1. Tesalonickým

Naučenia, ako majú žiť, mravne, sväte.1 A tak os­tat­ne, bratia, prosíme vás a na­pomíname v Pánu Ježišovi, aby ste v tom, ako ste prijali od nás, ako sa máte chovať a ľúbiť sa Bohu, jako sa aj chováte, aby ste v tom ešte väčšmi hoj­neli. 2 Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skr­ze Pána Ježiša. 3 Lebo to je vôľa Božia - vaše po­svätenie, aby ste sa zdŕžali od smils­tva, 4 aby jeden každý z vás vedel za­ob­chodiť so svojou nádobou v po­svätení a v čes­ti, 5 nie v náruživos­ti žiados­ti jako aj po­hania, ktorí ne­znajú Boha, 6 aby ne­prek­račoval a nekoris­til vo veci svoj­ho brata, pre­tože je Pán po­mstiteľom všet­kého toho, jako sme vám už aj prv po­vedali a osvedčili. 7 Lebo ne­povolal nás Bôh na­to, aby sme žili v nečis­tote, ale v po­svätení. 8 Pre­to v tedy, kto opo­vr­huje, ne­opo­vr­huje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svoj­ho Svätého Ducha do nás. 9 A o brat­skej lás­ke vám ne­treba písať, lebo vy ste sami vy­učení od Boha, aby ste sa milovali na­vzájom. 10 Lebo to aj činíte všet­kým bratom v celej Macedonii. Ale vás na­pomíname, bratia, aby ste v tom ešte viac hoj­neli. 11 A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlast­nými rukami, tak ako sme vám pri­kázali, 12 aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú von­ku, a ne­pot­rebovali ni­koho. O mŕtvych, o vzkriesení a o príchode Pánovom.13 Ale nech­ceme, bratia, aby ste ne­vedeli o tých, ktorí zo­snuli, aby ste sa ner­mútili jako aj os­tat­ní, ktorí ne­majú nádeje. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zo­mrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zo­snuli, skr­ze Ježiša pri­vedie s ním. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánov­ho, is­tot­ne ne­pred­stih­neme tých, ktorí zo­snuli. 16 Lebo sám Pán s veliteľs­kým po­velom, s hlasom ar­chan­jela a s trúbou Božou sos­túpi s neba, a mŕt­vi v Kris­tu vstanú najprv; 17 po­tom my živí ponechaní budeme razom s nimi vy­chvátení v ob­lakoch v ús­trety Pánovi do po­vet­ria. A tak­to budeme vždyc­ky s Pánom. 18 Takže sa po­tešuj­te na­vzájom týmito slovami.