Roháček1. Petrov4,7

1. Petrov 4:7

A všet­kému sa pri­blížil koniec.


Verš v kontexte

6 Lebo nato sa i mŕt­vym kázalo evan­jelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. 7 A všet­kému sa pri­blížil koniec. 8 Teda buďte roz­um­ní a triez­vi k mod­lit­bám. Ale predo všet­kým maj­te vrelú lás­ku na­vzájom na­proti sebe, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A všet­kému sa pri­blížil koniec.

Evanjelický

7 Koniec všet­kého je blíz­ko. Buďte teda roz­vážni a dbaj­te na mod­lit­by.

Ekumenický

7 Koniec všet­kého sa pri­blížil. Buďte teraz roz­vážni a triez­vi, aby ste boli po­hotoví mod­liť sa.

Bible21

7 Vše­mu na­dešel ko­nec. Pro­to se vzpa­ma­tuj­te a pro­buď­te se k mod­lit­bám,