Roháček1. Petrov4,6

1. Petrov 4:6

Lebo nato sa i mŕt­vym kázalo evan­jelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.


Verš v kontexte

5 ktorí vy­dajú počet tomu, ktorý je hotový súdiť živých i mŕt­vych. 6 Lebo nato sa i mŕt­vym kázalo evan­jelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. 7 A všet­kému sa pri­blížil koniec.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo nato sa i mŕt­vym kázalo evan­jelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Evanjelický

6 Lebo pre­to sa evan­jelium zves­tovalo aj mŕt­vym, aby boli súdení síce po ľud­sky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Ekumenický

6 Veď pre­to sa zves­tovalo evan­jelium aj mŕt­vym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svoj­ho života ako ľudia súdení.

Bible21

6 Pro­to bylo evange­li­um zvěstováno i těm, kdo jsou už mrt­ví – ačko­li byli jako li­dé v těle od­sou­zeni, v Du­chu jsou živí u Bo­ha.