Roháček1. Petrov4,2

1. Petrov 4:2

aby nie viacej ľud­ským žiados­tiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele.


Verš v kontexte

1 Keď tedy Kris­tus tr­pel za nás na tele, aj vy sa ozb­roj­te tou is­tou mysľou; lebo ten kto tr­pel na tele, pre­stal od hriechu, 2 aby nie viacej ľud­ským žiados­tiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele. 3 Lebo do­sť nám bolo predošlého času života páchať ľúbosť po­hanov, keď s­me chodili v ne­studatos­tiach, v z­lých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v pijatykách a vo všelijakom ohyzd­nom mod­lár­stve.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 aby nie viacej ľud­ským žiados­tiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele.

Evanjelický

2 aby - do­kiaľ je ešte v tele - nežil viac podľa ľud­ských žiados­tí, ale podľa vôle Božej.

Ekumenický

2 aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľud­ských žiados­tí, ale podľa Božej vôle.

Bible21

2 takže zby­tek svého živo­ta v těle už ne­věnuje lid­ským tužbám, ale Boží vů­li.