Roháček1. Petrov3,8

1. Petrov 3:8

A konečne buďte všetci rov­nako smýšľajúci, súcit­ní, milujúci brat­stvo, ľútos­tiví, dob­romyseľní a po­kor­ní,


Verš v kontexte

7 Vy, mužovia, tak podob­ne, spolu­bývaj­te s nimi podľa roz­umu jako so slabšou nádobou žen­skou pre­ukazujúc im úctu jako tiež spolu­dedičom milos­ti života, aby vaše mod­lit­by ne­maly pre­kážky. 8 A konečne buďte všetci rov­nako smýšľajúci, súcit­ní, milujúci brat­stvo, ľútos­tiví, dob­romyseľní a po­kor­ní, 9 ne­odp­lacujúci zlého za zlé alebo nadáv­ky za nadáv­ku, ale na­opak, žeh­naj­te vediac, že ste nato po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A konečne buďte všetci rov­nako smýšľajúci, súcit­ní, milujúci brat­stvo, ľútos­tiví, dob­romyseľní a po­kor­ní,

Evanjelický

8 A na­pokon: všet­ci buďte jed­nej mys­le, súcit­ní, milov­níci brat­stva, milo­sr­d­ní, po­kor­ní.

Ekumenický

8 Na­pokon všet­ci buďte jed­nomyseľní, súcit­ní, pl­ní brat­skej lás­ky, milo­sr­d­ní a po­kor­ní.

Bible21

8 Ko­nečně, buď­te všich­ni svorní, sou­citní, plní bra­tr­ské lás­ky, mi­lo­srdní a skrom­ní.