Roháček1. Petrov3,9

1. Petrov 3:9

ne­odp­lacujúci zlého za zlé alebo nadáv­ky za nadáv­ku, ale na­opak, žeh­naj­te vediac, že ste nato po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.


Verš v kontexte

8 A konečne buďte všetci rov­nako smýšľajúci, súcit­ní, milujúci brat­stvo, ľútos­tiví, dob­romyseľní a po­kor­ní, 9 ne­odp­lacujúci zlého za zlé alebo nadáv­ky za nadáv­ku, ale na­opak, žeh­naj­te vediac, že ste nato po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie. 10 Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby ne­vravely les­ti,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 ne­odp­lacujúci zlého za zlé alebo nadáv­ky za nadáv­ku, ale na­opak, žeh­naj­te vediac, že ste nato po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.

Evanjelický

9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale na­opak: žeh­naj­te, lebo na to ste po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.

Ekumenický

9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, na­opak, vy žeh­naj­te, lebo ste boli po­volaní, aby ste sa stali dedičmi požeh­nania.

Bible21

9 Ne­odplácej­te zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žeh­nej­te. K tomu jste pře­ce po­vo­láni a za to má­te ob­držet požeh­nání.