Ekumenický1. Petrov3,8

1. Petrov 3:8

Na­pokon všet­ci buďte jed­nomyseľní, súcit­ní, pl­ní brat­skej lás­ky, milo­sr­d­ní a po­kor­ní.


Verš v kontexte

7 Podob­ne i muži, nažívaj­te so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako kreh­ká váza, a pre­ukazuj­te im úc­tu, pre­tože sú spolu s vami dedičkami milos­ti života. Tak vašim mod­lit­bám nebude nič pre­kážať. 8 Na­pokon všet­ci buďte jed­nomyseľní, súcit­ní, pl­ní brat­skej lás­ky, milo­sr­d­ní a po­kor­ní. 9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, na­opak, vy žeh­naj­te, lebo ste boli po­volaní, aby ste sa stali dedičmi požeh­nania.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A konečne buďte všetci rov­nako smýšľajúci, súcit­ní, milujúci brat­stvo, ľútos­tiví, dob­romyseľní a po­kor­ní,

Evanjelický

8 A na­pokon: všet­ci buďte jed­nej mys­le, súcit­ní, milov­níci brat­stva, milo­sr­d­ní, po­kor­ní.

Ekumenický

8 Na­pokon všet­ci buďte jed­nomyseľní, súcit­ní, pl­ní brat­skej lás­ky, milo­sr­d­ní a po­kor­ní.

Bible21

8 Ko­nečně, buď­te všich­ni svorní, sou­citní, plní bra­tr­ské lás­ky, mi­lo­srdní a skrom­ní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček