Bible211. Petr3,8

1. Petr 3:8

Ko­nečně, buď­te všich­ni svorní, sou­citní, plní bra­tr­ské lás­ky, mi­lo­srdní a skrom­ní.


Verš v kontexte

7 A vy, muži, měj­te ke svým manželkám po­ro­zumění. Pro­kazuj­te jim úctu ja­kožto slabší­mu po­hlaví a jako spo­ludě­dičkám daru živo­ta, aby vašim mod­lit­bám ne­stálo nic v cestě. 8 Ko­nečně, buď­te všich­ni svorní, sou­citní, plní bra­tr­ské lás­ky, mi­lo­srdní a skrom­ní. 9 Ne­odplácej­te zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žeh­nej­te. K tomu jste pře­ce po­vo­láni a za to má­te ob­držet požeh­nání.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A konečne buďte všetci rov­nako smýšľajúci, súcit­ní, milujúci brat­stvo, ľútos­tiví, dob­romyseľní a po­kor­ní,

Evanjelický

8 A na­pokon: všet­ci buďte jed­nej mys­le, súcit­ní, milov­níci brat­stva, milo­sr­d­ní, po­kor­ní.

Ekumenický

8 Na­pokon všet­ci buďte jed­nomyseľní, súcit­ní, pl­ní brat­skej lás­ky, milo­sr­d­ní a po­kor­ní.

Bible21

8 Ko­nečně, buď­te všich­ni svorní, sou­citní, plní bra­tr­ské lás­ky, mi­lo­srdní a skrom­ní.

Bible211. Petr3,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček