Roháček1. Petrov3,3

1. Petrov 3:3

ktorých oz­dobou nech nie je von­kajšia ozdoba, k­torá záleží v záp­letoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v ob­liekaní sa do nád­her­ného rúcha,


Verš v kontexte

2 vidiac vaše v báz­ni mravočis­té ob­covanie, 3 ktorých oz­dobou nech nie je von­kajšia ozdoba, k­torá záleží v záp­letoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v ob­liekaní sa do nád­her­ného rúcha, 4 ale skrytý srd­ca človek v ne­porušiteľnom krot­kos­ti a tichos­ti ducha, čo je drahocen­né pred Bohom.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorých oz­dobou nech nie je von­kajšia ozdoba, k­torá záleží v záp­letoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v ob­liekaní sa do nád­her­ného rúcha,

Evanjelický

3 Vaša oz­doba nech nie je von­kajšia: za­pletené vlasy, navešané zlato, na­ob­liekané šaty,

Ekumenický

3 Vaša oz­doba nech sa neza­kladá na von­kajšku: na nápad­ne za­pletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honos­ných šatách,

Bible21

3 Vaše krása ne­spočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nád­herných ša­tech –