Roháček1. Petrov3,2

1. Petrov 3:2

vidiac vaše v báz­ni mravočis­té ob­covanie,


Verš v kontexte

1 Tak podob­ne ženy pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, aby, jest­li aj nie­ktorí ne­veria slovu, boli zís­kaní pobožným obcovaním žien bezo slova 2 vidiac vaše v báz­ni mravočis­té ob­covanie, 3 ktorých oz­dobou nech nie je von­kajšia ozdoba, k­torá záleží v záp­letoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v ob­liekaní sa do nád­her­ného rúcha,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 vidiac vaše v báz­ni mravočis­té ob­covanie,

Evanjelický

2 až uvidia vaše cud­né správanie v báz­ni.

Ekumenický

2 keď uvidia váš čis­tý život v Božej báz­ni.

Bible21

2 když uvi­dí, jak čis­tý a uctivý život ve­dete.