Roháček1. Petrov3,18

1. Petrov 3:18

Lebo aj Kris­tus raz tr­pel a zo­mrel za hriechy, spraved­livý za ne­spraved­livých, aby nás pri­viedol k Bohu, usmr­tený telom, ale oživený Duchom,


Verš v kontexte

17 Lebo je lepšie, aby ste dob­re činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, tr­peli, ako zle robiac. 18 Lebo aj Kris­tus raz tr­pel a zo­mrel za hriechy, spraved­livý za ne­spraved­livých, aby nás pri­viedol k Bohu, usmr­tený telom, ale oživený Duchom, 19 (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo aj Kris­tus raz tr­pel a zo­mrel za hriechy, spraved­livý za ne­spraved­livých, aby nás pri­viedol k Bohu, usmr­tený telom, ale oživený Duchom,

Evanjelický

18 Pre­tože aj Kris­tus umrel raz za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Teles­ne bol usmr­tený, ale oživený Duchom,

Ekumenický

18 Veď aj Kris­tus tr­pel raz navždy za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Bol usmr­tený v tele, ale oživený v Duchu.

Bible21

18 Vž­dyť i Kri­stus, sám sprave­dlivý, jednou trpěl za hří­chy ne­sprave­dlivých, aby vás přive­dl k Bo­hu. V těle pod­stou­pil smrt, ale v Du­chu do­stal život.