EvanjelickýZjavenie18,1

Zjavenie 18:1

Po­tom som videl aj iného an­jela zo­stupovať z neba: mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem.


Verš v kontexte

1 Po­tom som videl aj iného an­jela zo­stupovať z neba: mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. 2 Skríkol mohut­ným hlasom: Padol, padol veľký Babylon, stal sa príbyt­kom démonov, väzením všet­kých nečis­tých duchov a väz­nicou všet­kých nečis­tých a nenávidených vtákov, 3 lebo všet­ky národy pili z vína jeho náruživého smils­tva a zem­skí králi smil­nili s ním, i kup­ci zeme zbohat­li z jeho hoj­nej nád­hery.

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom som videl iného an­jela, so­stupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc, a zem bola osvietená od jeho slávy.

Evanjelický

1 Po­tom som videl aj iného an­jela zo­stupovať z neba: mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem.

Ekumenický

1 Po­tom som videl zo­stupovať z neba iného an­jela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem.

Bible21

1 Po­tom jsem spatřil jiného an­dě­la, jak se­stu­puje z ne­be: měl ve­likou moc a země byla ozáře­na jeho slávou.