EvanjelickýZjavenie13,16

Zjavenie 13:16

Pôsobí aj to, aby všet­ci - malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá,


Verš v kontexte

15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril a spôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my. 16 Pôsobí aj to, aby všet­ci - malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena.

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo,

Evanjelický

16 Pôsobí aj to, aby všet­ci - malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá,

Ekumenický

16 A pôsobí, že všet­ci — malí i veľkí, bohatí i chudob­ní, slobod­ní i ot­roci — do­stanú znak na pravú ruku alebo na čelo,

Bible21

16 Všem malým i velkým, bo­hatým i chudým, svo­bodným i ot­rokům ne­chá dát zna­mení na pravou ruku nebo na če­lo,