EvanjelickýZjavenie13,17

Zjavenie 13:17

aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena.


Verš v kontexte

16 Pôsobí aj to, aby všet­ci - malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena. 18 V tom­to je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­to šesťdesiatšesť.

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 a aby ni­kto ne­mohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šel­my alebo počet jej mena.

Evanjelický

17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena.

Ekumenický

17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­má ako znak meno šel­my alebo čís­lo jej mena.

Bible21

17 takže nikdo ne­bu­de moci ku­po­vat ani pro­dávat, ne­bu­de-li mít to zna­mení – jméno šel­my nebo čís­lo jejího jmé­na.