EvanjelickýZachariáš14,15

Zachariáš 14:15

Podob­ná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všet­kom dobyt­ku, ktorý bude v táboroch.


Verš v kontexte

14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Bude na­hromadené bohat­stvo všet­kých okolitých národov, zlato a strieb­ro a veľmi mnoho šat­stva. 15 Podob­ná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všet­kom dobyt­ku, ktorý bude v táboroch. 16 Všet­ci, ktorí ostanú z roz­ličných národov, čo tiah­li proti Jeruzalemu, budú putovať z roka na rok, aby sa klaňali kráľovi, Hos­podinovi moc­nos­tí, a svätili sviatok stán­kov.

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

15 A taká bude aj rana koňa, mulice, veľb­lúda a osla a každého hoväda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana.

Evanjelický

15 Podob­ná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všet­kom dobyt­ku, ktorý bude v táboroch.

Ekumenický

15 A rana, čo za­siah­ne kone, mulice, ťavy, osly a všet­ky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká is­tá.

Bible21

15 Stejná rá­na po­stih­ne i koně, mez­ky, vel­blou­dy, osly i vše­chen do­by­tek v je­jich tá­bo­rech.