EvanjelickýSudcov19,15

Sudcov 19:15

I uchýlili sa, aby prenocovali v Gibei. Keď tam došiel, zo­stal na námes­tí mes­ta, ale nebolo ni­koho, kto by ich prijal do domu na nocľah.


Verš v kontexte

14 Tak išli ďalej svojou ces­tou a blíz­ko Gibey, ktorá pat­rí k Ben­jamínovi, im za­pad­lo sln­ko. 15 I uchýlili sa, aby prenocovali v Gibei. Keď tam došiel, zo­stal na námes­tí mes­ta, ale nebolo ni­koho, kto by ich prijal do domu na nocľah. 16 A hľa, pod­večer pri­chádzal akýsi starec z práce na poli. Muž po­chádzal z Ef­rajim­ského po­horia a býval ako cudzinec v Gibei; obyvatelia toho mies­ta boli Ben­jamín­ci.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

15 Uchýlili sa tedy ta, aby voj­dúc prenocovali v Gibei. A keď vošiel, zo­stal na ulici mes­ta, a nebolo ni­koho, kto by ich bol pojal a prijal do domu, aby prenocovali.

Evanjelický

15 I uchýlili sa, aby prenocovali v Gibei. Keď tam došiel, zo­stal na námes­tí mes­ta, ale nebolo ni­koho, kto by ich prijal do domu na nocľah.

Ekumenický

15 Od­bočili, aby prenocovali v Gibei. Keď ta Lévi­ovec prišiel, zo­stal na námes­tí, lebo nebolo ni­koho, kto by ich prijal na nocľah.

Bible21

15 a tak od­boči­li, aby tam přeno­cova­li. Když levi­ta vešel do Gi­be­je, po­sa­dil se na městském pro­stran­ství, ale nikdo je na noc ne­po­zval k sobě do­mů.