EvanjelickýSudcov19,14

Sudcov 19:14

Tak išli ďalej svojou ces­tou a blíz­ko Gibey, ktorá pat­rí k Ben­jamínovi, im za­pad­lo sln­ko.


Verš v kontexte

13 Po­tom po­vedal svoj­mu sluhovi: Nože, záj­dime do nie­ktorej osady a prenocuj­me v Gibei alebo v Ráme. 14 Tak išli ďalej svojou ces­tou a blíz­ko Gibey, ktorá pat­rí k Ben­jamínovi, im za­pad­lo sln­ko. 15 I uchýlili sa, aby prenocovali v Gibei. Keď tam došiel, zo­stal na námes­tí mes­ta, ale nebolo ni­koho, kto by ich prijal do domu na nocľah.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak prešli a išli, a sl­n­ce im zašlo pri Gibei, ktorá pat­rí Benjaminovi.

Evanjelický

14 Tak išli ďalej svojou ces­tou a blíz­ko Gibey, ktorá pat­rí k Ben­jamínovi, im za­pad­lo sln­ko.

Ekumenický

14 Šli teda ďalej a keď sa pri­blížili ku Gibei Ben­jamínov­cov, sln­ko im za­pad­lo.

Bible21

14 A tak šli dál. Když při­cháze­li k ben­jamín­ské Gi­be­ji, slun­ce už za­pa­dalo,