EvanjelickýSudcov15,3

Sudcov 15:3

Sam­son im po­vedal: Teraz sa ne­previním proti Filištín­com, ak im budem zle robiť.


Verš v kontexte

2 Jej otec po­vedal: Ja som mys­lel, že si ju znenávidel, a dal som ju tvoj­mu družbovi. Ale jej mladšia ses­tra je krajšia ako ona, tá nech bude tvojou mies­to nej. 3 Sam­son im po­vedal: Teraz sa ne­previním proti Filištín­com, ak im budem zle robiť. 4 Sam­son išiel a na­chytal tri­sto líšok; po­tom vzal fak­le, ob­rátil líšky chvos­tami proti sebe a medzi dva chvos­ty dal po jed­nej fak­li.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé.

Evanjelický

3 Sam­son im po­vedal: Teraz sa ne­previním proti Filištín­com, ak im budem zle robiť.

Ekumenický

3 Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé.

Bible21

3 Na to Sam­son od­po­věděl: „­Ten­tokrát to ne­bu­de má vi­na, když Fi­lištínům ublížím!“