RoháčekSudcov15,3

Sudcov 15:3

Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé.


Verš v kontexte

2 A jej otec po­vedal: Ja som na­ozaj mys­lel, že ju do­is­ta nenávidíš, pre­to som ju dal tvoj­mu priateľovi. Ale veď či nie je jej mladšia ses­tra pek­nejšia ako ona? Nechže ti je miesto nej. 3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé. 4 A tak od­išiel Sam­son a na­chytal tri­sto líšek, vzal fak­le a ob­rátiac chvost ku chvos­tu vložil po jed­nej fak­li medzi dva chvos­ty do pro­stred­ku.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé.

Evanjelický

3 Sam­son im po­vedal: Teraz sa ne­previním proti Filištín­com, ak im budem zle robiť.

Ekumenický

3 Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé.

Bible21

3 Na to Sam­son od­po­věděl: „­Ten­tokrát to ne­bu­de má vi­na, když Fi­lištínům ublížím!“