EvanjelickýSofoniáš1,5

Sofoniáš 1:5

aj tých, čo sa na nás­trešiach nebes­kému voju klaňajú, čo klaňajú sa pri­sahajúc Hos­podinovi, aj na Mil­kóma pri­sahajú;


Verš v kontexte

4 Vztiah­nem ruku na Júdu i na všet­kých obyvateľov Jeruzalema. Vy­kynožím z toh­to mies­ta zvyšky po Baalovi i meno žrecov spolu s kňaz­mi, 5 aj tých, čo sa na nás­trešiach nebes­kému voju klaňajú, čo klaňajú sa pri­sahajúc Hos­podinovi, aj na Mil­kóma pri­sahajú; 6 aj tých, ktorí sa od­vrátili od Hos­podina a Hos­podina nehľadajú, ani sa po Ňom ne­pýtajú.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 i tých, ktorí a klaňajú na po­strešiach nebes­kému voj­sku, i tých, ktorí sa klaňajú Hos­podinovi, ktorí pri­sahajú na neho, a ktorí pri­sahajú na svoj­ho kráľa, Molocha,

Evanjelický

5 aj tých, čo sa na nás­trešiach nebes­kému voju klaňajú, čo klaňajú sa pri­sahajúc Hos­podinovi, aj na Mil­kóma pri­sahajú;

Ekumenický

5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebes­kému zá­stupu, tých, čo sa pred Hos­podinom klaňajú a pri­sahajú, ale sa za­prisahávajú aj na Mil­kóma;

Bible21

5 ty, kdo se na stře­cháchklanějí ne­bes­ké­mu zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu je­jich Mo­lo­chu;