EvanjelickýSkutky2,41

Skutky 2:41

Skutky apoštolov

A tí, čo ochot­ne prijali jeho slová, dali sa po­krs­tiť; i pri­pojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.


Verš v kontexte

40 Po­tom ešte mnohými inými slovami vy­dával svedec­tvo a na­pomínal ich hovoriac: Daj­te sa za­chrániť z toh­to skazeného po­kolenia! 41 A tí, čo ochot­ne prijali jeho slová, dali sa po­krs­tiť; i pri­pojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší. 42 Títo zo­tr­vávali v apoštol­skom učení a v spoločen­stve, v lámaní chleba a na mod­lit­bách.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

41 A tak tí, ktorí ochot­ne prijali jeho slovo, dali sa po­krs­tiť, a pri­pojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší.

Evanjelický

41 A tí, čo ochot­ne prijali jeho slová, dali sa po­krs­tiť; i pri­pojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.

Ekumenický

41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli po­krs­tení a v ten deň sa pri­dalo k nim asi tritisíc duší.

Bible21

41 Ti, kdo ochotně při­ja­li jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připo­ji­lo oko­lo tří tisíc li­dí.