RoháčekSkutky2,41

Skutky 2:41

Skutky apoštolov

A tak tí, ktorí ochot­ne prijali jeho slovo, dali sa po­krs­tiť, a pri­pojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší.


Verš v kontexte

40 A tiež aj inými viacerými slovami dôraz­ne svedčil a na­pomínal ich a hovoril: Za­chráňte sa od tohoto po­kolenia krivoľakého. 41 A tak tí, ktorí ochot­ne prijali jeho slovo, dali sa po­krs­tiť, a pri­pojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. 42 A zo­tr­vávali v učení apoštolov a v spoločnom b­rat­skom obcovaní a pri lámaní chleba a na mod­lit­bách.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

41 A tak tí, ktorí ochot­ne prijali jeho slovo, dali sa po­krs­tiť, a pri­pojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší.

Evanjelický

41 A tí, čo ochot­ne prijali jeho slová, dali sa po­krs­tiť; i pri­pojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.

Ekumenický

41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli po­krs­tení a v ten deň sa pri­dalo k nim asi tritisíc duší.

Bible21

41 Ti, kdo ochotně při­ja­li jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připo­ji­lo oko­lo tří tisíc li­dí.