EvanjelickýSkutky2

Skutky

Skutky apoštolov

Zoslanie Ducha Svätého1 Keď prišiel deň Let­níc, boli spolu na jed­nom mies­te. 2 Tu zrazu po­vs­tal zvuk z neba, ako keď sa prud­ký vietor valí, a na­pl­nil celý dom, v ktorom sedeli. 3 I ukázali sa im roz­delené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich 4 a Duch Svätý na­pl­nil všet­kých, takže začali hovoriť inými jazyk­mi, ako im Duch dával hovoriť. 5 A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všet­kých národov pod nebom. 6 A keď po­vs­tal ten zvuk, zbeh­lo sa mnoho ľudí a žas­li, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. 7 I užas­li všet­ci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všet­ci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilej­ci? 8 Ako ich teda počujeme (hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. 9 Par­tovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Jud­ska, Kap­padokie, Pon­tu, Ázie, 10 Frýgie, Pam­fylie, Egyp­ta a krajov Líbye pri Kyréne, pre­chod­ne bývajúci Rimania, 11 Židia a prozelyti , Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie? 12 A všet­ci žas­li a bez­rad­ne sa spytovali medzi sebou: Čo to má znamenať? 13 Ale iní sa po­smievali hovoriac: Opili sa mladým vínom! Petrova reč14 Tu po­vs­tal Peter s jedenás­timi a po­z­dvih­núc svoj hlas, tak­to pre­hovoril: Mužovia, Židia, a všet­ci, ktorí bývate v Jeruzaleme, počuj­te moje slová a vedz­te toto: 15 Títo iste nie sú opití, ako sa dom­nievate; veď je ešte len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je, čo po­vedal prorok Jo­el: 17 V po­sled­né dni - hovorí Boh - vy­lejem zo svoj­ho Ducha na všet­kých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mláden­ci budú vídať videnia a vaši star­ci snívať sny. 18 Aj na svojich služob­níkov a na svoje služob­nice vy­lejem v tie dni zo svoj­ho Ducha, a budú prorokovať. 19 A urobím zá­zraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru. 20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a sláv­ny deň Pánov. 21 A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude za­chránený. 22 Mužovia iz­rael­skí, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského, muža, ktorému Boh vy­dal pred vami svedec­tvo moc­nými skut­kami, zá­zrak­mi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skr­ze Neho medzi vami, 23 Toho, ktorého uložená rada a pred­vídavá múd­rosť Božia vy­dala, ste vy za­mor­dovali, takže ste Ho rukám zločin­cov dali pri­biť na kríž. 24 Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil boles­tí smr­ti, ako ani ne­mohol zo­stať v jej moci. 25 Tak zais­te hovorí o Ňom Dávid: Videl som Pána ustavične pred sebou, veď mi je po pravici, aby som sa nek­látil. 26 Pre­to roz­veselilo sa mi srd­ce a jazyk za­plesal, áno, aj telo mi bude od­počívať v nádeji, 27 pre­tože ne­prenecháš ma ríši smr­ti a svoj­mu Svätému nedáš vidieť porušenie; 28 oznámil si mi ces­ty života a na­pl­níš ma po­tešením pred svojou tvárou. 29 Mužovia, bratia! Môžem vám ot­vorene hovoriť o pat­riar­chovi Dávidovi, že umrel, po­chovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi na­mi. 30 Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho po­tom­stva po­sadí na jeho trón, 31 pred­vídal a pred­povedal vzkriesenie Kris­tovo, že ani Jeho duša nezos­tala v pod­svetí, ani Jeho telo ne­videlo porušenie. 32 Toh­to Ježiša vzkriesil Boh a my všet­ci sme sved­kami toho. 33 Keď ho teda pravica Božia po­výšila a prijal od Otca za­sľúbenie o Duchu Svätom, vy­lial ho, a vy to (teraz) vidíte a počujete. 34 Dávid totiž ne­vs­túpil na nebo, ale hovorí: Riekol Pán môj­mu Pánovi: Po­saď sa mi po pravici, 35 do­kiaľ Ti Tvojich ne­priateľov ne­položím za pod­nožie. 36 Nech teda vie bez­pečne celý dom iz­rael­ský, že aj Pánom, aj Kris­tom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Účinky Petrovej reči37 Keď to počuli, bod­lo ich to v srd­ci, a po­vedali Pet­rovi a os­tat­ným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? 38 I od­povedal im Peter: Kajaj­te sa! A nech sa každý z vás dá po­krs­tiť v meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie hriechov. A prij­mete dar Ducha Svätého. 39 Lebo iste vám platí to za­sľúbenie, aj vašim deťom a všet­kým, ktorí sú ďaleko, ktorých­koľvek po­volá Pán, náš Boh. 40 Po­tom ešte mnohými inými slovami vy­dával svedec­tvo a na­pomínal ich hovoriac: Daj­te sa za­chrániť z toh­to skazeného po­kolenia! 41 A tí, čo ochot­ne prijali jeho slová, dali sa po­krs­tiť; i pri­pojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší. Život v jeruzalemskom cirkevnom zbore42 Títo zo­tr­vávali v apoštol­skom učení a v spoločen­stve, v lámaní chleba a na mod­lit­bách. 43 I prišla bázeň na všet­ky duše, a apoštolovia robili mnoho zá­zrakov a znamení. 44 A všet­ci veriaci, ktorí boli po­spolu, všet­ko mali spoločné, 45 aj stat­ky a majet­ky predávali a roz­deľovali všet­kým, ako kto po­treboval; 46 deň čo deň zo­tr­vávali jed­nomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali po­krm s plesajúcim a úp­rim­ným srd­com, 47 chválili Boha a boli obľúbení u všet­kého ľudu. A Pán pri­dával na každý deň tých, ktorí boli za­chránení.

EvanjelickýSkutky2