EvanjelickýSkutky2,42

Skutky 2:42

Skutky apoštolov

Títo zo­tr­vávali v apoštol­skom učení a v spoločen­stve, v lámaní chleba a na mod­lit­bách.


Verš v kontexte

41 A tí, čo ochot­ne prijali jeho slová, dali sa po­krs­tiť; i pri­pojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší. 42 Títo zo­tr­vávali v apoštol­skom učení a v spoločen­stve, v lámaní chleba a na mod­lit­bách. 43 I prišla bázeň na všet­ky duše, a apoštolovia robili mnoho zá­zrakov a znamení.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

42 A zo­tr­vávali v učení apoštolov a v spoločnom b­rat­skom obcovaní a pri lámaní chleba a na mod­lit­bách.

Evanjelický

42 Títo zo­tr­vávali v apoštol­skom učení a v spoločen­stve, v lámaní chleba a na mod­lit­bách.

Ekumenický

42 Ne­us­tále sa venovali učeniu apoštolov, brat­skému spoločen­stvu, lámaniu chleba a mod­lit­bám.

Bible21

42 Zůstáva­li v apoštolském učení a ve spo­lečen­ství, v lámání chle­ba a v mod­lit­bách.