EvanjelickýRimanom12,7

Rimanom 12:7

List Rimanom

kto dar služby, nech slúži; kto dar vy­učovania, nech vy­učuje;


Verš v kontexte

6 Keďže však máme roz­ličné dary podľa milos­ti, ktorá nám je daná: kto má proroc­tvo, nech (ono) sú­hlasí s vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vy­učovania, nech vy­učuje; 8 kto dar na­pomínania, nech na­pomína; kto dáva, (nech dáva) z úp­rim­nos­ti; kto je pred­stavený, nech je hor­livý; kto činí milo­sr­den­stvo, nech je ochot­ný.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 buď službu, ver­ný v službe; buď ten, kto učí, v učení;

Evanjelický

7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vy­učovania, nech vy­učuje;

Ekumenický

7 ak má nie­kto dar služby, nech slúži, ak má nie­kto dar vy­učovania, nech vy­učuje.

Bible21

7 kdo má službu, ať slouží; kdo je uči­tel, ať učí;