Evanjelický4. Mojžišova3,6

4. Mojžišova 3:6

Numeri

Pri­veď kmeň Léví a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali,


Verš v kontexte

5 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 6 Pri­veď kmeň Léví a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali, 7 aby mali na staros­ti služby pri ňom a službu celému zboru pred svätos­tán­kom, aby vy­konávali službu pri príbyt­ku.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Pri­veď po­kolenie Léviho a po­stav ho pred Árona, kňaza, aby mu po­sluhovali.

Evanjelický

6 Pri­veď kmeň Léví a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali,

Ekumenický

6 Pri­veď Léviho kmeň a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali.

Bible21

6 „Přiveď poko­lení Levi a po­stav je před kněze Áro­na, aby mu po­máha­li.