Evanjelický4. Mojžišova3,5

4. Mojžišova 3:5

Numeri

Hos­podin hovoril Mojžišovi:


Verš v kontexte

4 Avšak Nádáb a Abíhú zo­mreli pred Hos­podinom, keď na Sinaj­skej púšti obetovali pred Hos­podinom ne­prís­lušný oheň. Keďže ne­mali synov, kňaz­skú službu vy­konával Eleázár a Ítámár v prítom­nos­ti svoj­ho otca Árona. 5 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 6 Pri­veď kmeň Léví a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali,

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

5 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

5 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: