Evanjelický4. Mojžišova3,47

4. Mojžišova 3:47

Numeri

vy­ber po päť šekelov za hlavu. Vy­beraj v šekeloch svätyne: šekel je dvad­sať gér.


Verš v kontexte

46 Ako výkup­né za oných dve­stosedem­desiatt­ri, ktorí medzi pr­vorodenými Iz­rael­cami pre­vyšujú počet levítov, 47 vy­ber po päť šekelov za hlavu. Vy­beraj v šekeloch svätyne: šekel je dvad­sať gér. 48 Peniaze odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako výkup­né za tých, čo pre­vyšujú ich počet.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

47 vez­meš po päť šek­lov od hlavy, v šek­le svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvad­sať gér.

Evanjelický

47 vy­ber po päť šekelov za hlavu. Vy­beraj v šekeloch svätyne: šekel je dvad­sať gér.

Ekumenický

47 vy­ber po päť šekelov strieb­ra na hlavu. Vy­beraj ich podľa váhy svätyne; šekel je dvad­sať gér.

Bible21

47 vy­be­reš po pě­ti še­ke­lech za hlavu (měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně; še­kel je 20 ger).