Evanjelický4. Mojžišova3,46

4. Mojžišova 3:46

Numeri

Ako výkup­né za oných dve­stosedem­desiatt­ri, ktorí medzi pr­vorodenými Iz­rael­cami pre­vyšujú počet levítov,


Verš v kontexte

45 Vy­ber levítov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami a dobytok levítov na­mies­to dobyt­ka Iz­rael­cov. Levíti budú moji - Ja som Hos­podin! 46 Ako výkup­né za oných dve­stosedem­desiatt­ri, ktorí medzi pr­vorodenými Iz­rael­cami pre­vyšujú počet levítov, 47 vy­ber po päť šekelov za hlavu. Vy­beraj v šekeloch svätyne: šekel je dvad­sať gér.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

46 A čo do tých dve­sto sedem­desiatt­ri vy­kúpených, zbývajúcich nad Levitov, z pr­vorodených zo synov Iz­raelových,

Evanjelický

46 Ako výkup­né za oných dve­stosedem­desiatt­ri, ktorí medzi pr­vorodenými Iz­rael­cami pre­vyšujú počet levítov,

Ekumenický

46 Ako výkup­né za tých dve­stosedem­desiatt­ri pr­vorodených Iz­raelitov, ktorí pre­vyšujú počet Lévi­ov­cov,

Bible21

46 A jako výplatné za těch 273 prvo­ro­zených synů Iz­rae­le, kteří převy­šují počet levi­tů,