Evanjelický4. Mojžišova3,14

4. Mojžišova 3:14

Numeri

Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti:


Verš v kontexte

13 lebo mne pat­rí všet­ko pr­vorodené; v deň, keď som po­bil všet­ko pr­vorodené v Egyp­te, za­svätil som si všet­ko pr­vorodené z Iz­raela od človeka po zvieratá. Mne to pat­rí! Ja som Hos­podin! 14 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti: 15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol:

Evanjelický

14 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti:

Ekumenický

14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi na Sinaj­skej púšti:

Bible21

14 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi na pouš­ti Si­naj: