Evanjelický4. Mojžišova3,15

4. Mojžišova 3:15

Numeri

Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie.


Verš v kontexte

14 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti: 15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie. 16 Tak ich Mojžiš na po­kyn Hos­podinov spočítal, ako bolo pri­kázané.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Spočítaj synov Léviho podľa domu ich ot­cov, podľa ich čeľadí; všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich spočítaš.

Evanjelický

15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie.

Ekumenický

15 Spočítaj Lévi­ov­cov podľa rodín a rodov. Spočítaj všet­ky osoby mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac.

Bible21

15 „Seč­ti Levi­ho syny pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů a rodů; seč­ti všech­ny muže od stáří jedno­ho měsíce.“